การติดตั้งบอร์ด ESP8266 และ ESP32 สำหรับ Arduino IDE V2

Date : 2022-12-15

1. Overview

เมื่อติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE V2 แล้ว จะพบว่ามีรายการ Board ให้เลือกใช้งานได้เฉพาะ AVR เท่านั้น

2. ลองค้นหารายการบอร์ด ESP8266 และ ESP32

2. เปิดหน้าต่าง Boards Manager เพื่อค้นหารายการบอร์ด ESP8266 และ ESP32 แต่ไม่ปรากฎรายการให้ติดตั้งใดๆ ดังรูป


2.1. ค้นหา ESP8266 แต่ไม่ปรากฎรายการใดๆ


2.2. ค้นหา ESP32 แต่ไม่ปรากฎรายการใดๆ

3. โดยการติดตั้ง ESP8266 และ ESP32 ให้เพิ่ม URL ใน Additional boards manager URLs ดังนี้

4. จากนั้นสามารถค้นหาบอร์ด ESP8266 และ ESP32 จากหน้าต่าง Boards Manager ได้ดังนี้

4.1. ค้นหา ESP8266 และกดปุ่ม INSTALL เพื่อติดตั้ง


4.2. ค้นหา ESP32 และกดปุ่ม INSTALL เพื่อติดตั้ง

4. VDO

6. สามารถเลือกใช้รายการบอร์ด ESP8266 และ ESP32 ที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว