Monitoring seal leakage in submersible pumps

Date : 2023-04-29

1. Overview

ไดอะแกรมแสดงการต่อใช้งานระบบตรวจสอบการรั้วซึมของปั๊มสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible pump)

2. ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบ

3. การตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับ SD5+ indicator

4. การสื่อสารข้อมูล RS485 ด้วย Modbus RTU protocol กับชุด SD5+ Indicator

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ukrit_mrt@micro-research.co.th