Learning Today,
Leading Tomorrow

We are specialize in microcontrollers and industrial automation system.

Get Started

คอร์สอบรมของเรา

คอร์สอบรมเสริมทักษะ

  • Microcontroller programming
  • Computer software programming
  • Automation system PLC and SCADA

ระบบการเรียนผ่านออนไลน์ สะดวกสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Why Choose Uhandbook?

ระบบการเรียนรู้เชิงปฎิบัติการ ด้วยวิทยาการอบรมที่มีประสบการณ์ พร้อมแนะนำแนวทางการประยุกต์ใช้งาน

เพิ่มเติมความรู้

ความรู้ในสายงานด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญและมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

เสริมทักษะ

เสริมทักษะความสามารถให้เพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้กับตนเอง ที่จะสามารถทำสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้น

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต