การควบคุมมอเตอร์ DC ด้วยสวิทช์ แบบกลับทางหมุนได้
ด้วยบอร์ด MDR-10RF

Date : 2020-09-14

1. Overview

2. การควบคุมด้วยสวิทช์

จะเห็นได้ว่าสามารถใช้การต่อวงจรควบคุมด้วยสวิทช์ พร้อมอุปกรณ์ต่อร่วมอีกเล็กน้อย ก็สามารถควบคุมการหมุนของมอเตอร์ แบบกลับทางหมุนได้ อย่างไรก็ดี วงจรการควบคุมแบบพื้นฐานนี้จะสามารถควบคุมการหมุนแบบ Forward และ Reverse ได้เท่านั้น แต่มีข้อจัดที่ไม่สามารถควบคุมความเร็วได้

สำหรับการควบคุมความเร็วยังคงต้องใช้สัญญาณแบบ PWM ส่งให้กับขา EN โดยอาจสร้างขึ้นจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ การเขียนโปรแกรมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะนำเสนอในโอกาสหน้าต่อไป

5. ข้อมูลสินค้า